Page 1
Page 2
Page 3
Page 4
Page 5
Page 6
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Page 13
Page 14
Page 15
Page 16
Page 17
Page 18
Page 19
Page 20
Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
Page 33
Page 34
Page 35
Page 36
Page 37
Page 38
Page 39
Page 40
Page 41
Page 42
Page 43
Page 44
OCTOBER201129dv034m28i2Fb6u6y2010m36836iumw740cd32i87u7i236d683003w8im36u68h6878i22d73ci0cc482c.sh3680y86w6d8he2vi632m28su44368g63u4232-3v62m280362iz8i32x10d36m0c3m40i28whichc0imd8h8Mhyc3x197cc773mu08i40b6i2j0v6i8i7vi308d8hBi303ic0Div67i8yac82002.thnBah7238y8i77ud00238icbu8h7788d8h8i8x1cmy463cd000yi278Mhyc3M3272832d0038h67c32c62d838k8hi77u83i8703ic0c32c0u7i32.x1dM327283which3w272646c2878ki2Mhyc3h7d2idc300b368i32i28h463jc8.x1cr436877u78i28h8B8b6i2j0i7463ducdbyM327283i2468267hi4wi8hMhyc36u286ux1d8hc3m42y7idi26c28788m28.x1cM327283w3u0d0ik83c06iy8h8B8b6i2j0h7b2i2di23u70ydv034dbyI2di27d2dbi38chc3m42yMhyc3wi8h8hCry1acgenex10ccessedfromM327283i2c300b368i32wi8hmu08i404ub0ic7c836i278i8u8i327.x1dSTATUSSINGAPOREThESiNgAPoREn8i320r76chF3u2d8i32wi00i2v78ptouS8.2millionover8h2x8x1vy67i26ic676ch4636m8386833d7cu6i8yi28h6i32.r76ch6763m8hn8i320universityofSingx10pore2dtm7klisci2c7lb36836yi2c33468i32wi8h8hI28628i320ricr76chI278i8u8wi00u78hu2di283dv034d63uh8-8306286icv6i8i7i28hc3c0im8ch2.acc36di283463jc80d6Prx10kx10shKmx10rfromtheNuSx19D468m283Bi303ic0sci2c76c28788i78ic7b3u8dc0i2i2yi0d73636m60y-60ib0a7i26icv6i8i7hvc68d2u6282d36676ch2ddv034m2832wdi77-67i7828v6i8i7.x1cWi8h8hi7u2di23u63687wi00b7i2ix1c280yi2c67d.W40283m403y2i2868d4463ch83u7m30cu0628ic7u2c8i32023mic77w007bi38ch2303ic08330783dvi77868i783mk8hxi78i2hih-yi0di2v6i8i736ic7ui8b0368h03b0c0im8icch27.x1dWhi08h4636mx197307im83dd67733d7cu6i8yi2si24362d7u663u2di26i327i87u08im8im4c8wi00b6-62i2.x1crici78hm378im436828784033di2si24362d363v6h038hw360d434u08i32.riccu08iv8i323ccu4i78h7i20067802du7i2a7i600000km222u00y2dm403y70646c2838h434u08i32.s3i2v78m28i26ic676chi7c6i8ic0.x1dSTATUSPAKISTANANuPDATE32pki782x1977di2du786yth6icu08u67c836c328i2u78340yc2860630i2pki782x197c323my.I8i78h7c32d06787c836cc3u28i2363v62146c283pki782x1976377d3m78ic463duc82d6mi27by68h0678m403y6b736bi24546c2838hc3u286yx19783800b3636c.n60y6246c2838hc3u286yx197434u08i3267id7i26u60672di7di6c80y36i2di6c80y0i2kdwi8h6icu08u6368hi60iv0ih33d.pki782x1977di2du786yi7c3m437d33u64ub0ic7d28i8i72dm368h270046iv87dc3m42i7i2c0udi2x1vmu08i28i3207.thi2du786yh7mdim4677iv786id763mm3d78bi22i2i27d463duc8i3263mb3u866000m86ic83273v6i3u7c6347i21976833v6382000m86ic8327by2010.th83807dm6k8c3m46i7d3c63477uch7wh8c388326icc362chick4642dmu786d7u2f3w663u2d2u84u0773dd67v8b072d438837i778im8d863u2d1.65mi00i3283272010wi8h278im8dm6k8vx10leofx10pproximx10telyuS1.6mi00i32.I286m73qu28i8y8h7dc3m43228c3m46i7d33424300i28dv6i8i7i78h06783003wdbyhyb6id7m3780yim4368d.sm00qu28i8i73hyb6id7d7c362c2302d3dd676bi2463ducd03c00y.rc280y03c00y-463ducdBtc38832h7640cdm368h28046c2838h67dd8386di8i320v6i8i7.a6icu08u60676chi7c32duc8dby4ub0ic676chi278i8u8788hd602d463vi2ci00v07.th28i32046iv87c836x197676chi778i00i260y7873dv034m282dmu08i28i3207hv78b0i7hdrDc2867bu88hi6676chi7c32x12d83878i2x38ichyb6id736c3mm6ci0iz8i32i28hc3u286y.th3v62m28c327id67bi38ch2303y83bhih-46i36i8yi2du786y36c63477uch7c38832wh87u6c2v8b073i07d73dd672d43883.Bi38chv6i8i7b368hi64463v036c3mm6ci0c634463duc8i32mu78qu0iy46-6i7868i32878i236v0u36cu08iv8i322du7.pki782i7mmb638hW360dt6do62iz8i32.t34638c8i2800c8u0463468y6ih878hp028B6d67x19rih87Bi00i7i2i87x12078734463v0.x14sydI62ahmddi836thsdnw7june2011SeedWorld.com